Status for planene om et gaming-senter

Positiv Oppvekst har fått kr 100.000,- fra Sparebankstiftelsen Ringerike til innkjøp av gaming-utstyr. Søknad om midler til etablering av et fullskala gaming-senter ble ikke innvilget.

Som kjent har vi i ut ifra Positiv Oppvekst i lengere tid arbeidet med planene om et gaming-senter i det gamle tankrommet som ligger vegg i vegg med ungdomsklubben Freezone. Styret i Sparebankstiftelsen Ringerike bevilget høsten 2020 kr 200.000 til gjennomføring av et forprosjekt til kjøp av eksterne tjenester for utredning og kostnadsberegning av planene. Forprosjektets sluttrapport ble oversendt Sparebankstiftelsen 20.01.2022 med arkitekttegninger og oppdaterte kostnadskalkyler basert på grundige faglige vurderinger og veiledende leverandørpriser.

Forstudiet bekreftet nødvendigheten av en tett samhandling med Stiftelsen Ringerike Kultureiendoms utbyggingsplaner for Alles hus, og det ble skissert en tilpasset framdriftsplan i flere trinn. Helt avgjørende for kostnadsberegningene var mulighet for å gjennomføre alt av betong og konstruksjonsarbeider samtidig med at prosjektet med nytt forsterket fortau, kjørerampe og fundament for inngangsparti til Alles hus ble gjennomført. Ferdigstilling av dette som et råbygg for videre utbygging av gaming-senteret ville utgjøre drøye 1.3 millioner kroner eks. mva. Hele gaming-prosjektet ble kostnadsberegnet til kr 3.620.000 eks. mva.

Arbeidene med et råbygg og øvrige deler av prosjektet ville naturlig nok ta noe tid. For raskt å komme i gang med et gaming-tilbud inneholdt sluttrapporten også en søknad om finansiering av et første trinn som et pilotprosjekt på kr 450.000 realisert innenfor nåværende lokaler.

I svar fra Sparebankstiftelsen 18.02.22 står det at «Styret i Sparebankstiftelsen Ringerike har behandlet søknaden om støtte til ombygging av det gamle tankrommet til et gaming-senter. Styret har ikke funnet å kunne imøtekomme denne søknaden».

Men det ble innvilget et beløp pr kr 100.000,- til gaming-utstyr i våre nåværende klubblokaler.

Vi tar bevilgningen til etterretning, og er glade for de pengene vi tross alt har fått, selv om vi på vegne av de unge og deres ønsker om et spennende og framtidsrettet gaming-senter, hadde håpet på et betydelig større beløp. Fokus nå blir å få til en så god løsning som mulig innenfor den rammen vi må forholde oss til.