Bry-seg-om aksjonen

Stiftelsen Positiv Oppvekst gjennomfører hvert år en Bry-seg-om-aksjon, der formålet er å gi støtte til noen som bidrar til å gi gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Bry-seg-om aksjonen 2018-2019
Årets mottaker er Helsestasjon for Ungdom og Ungdomshelsetjenesten i Ringerike kommune. Bakgrunnen er deres økte satsning på livsmestring og psykisk helse blant ungdom.

Gjennom ulike tiltak som temakvelder, mestringskurs og en generelt styrket bemanning av skolehelsetjenesten har de unge på Ringerike fått et bedre og forsterket tilbud, som kan hjelpe dem til å takle hverdagen i «prestasjonssamfunnet» som de vokser opp i. Vi tror en økt tilstedeværelse på skolene av voksne fagpersoner som bry seg om, er positivt for de unge. Trolig bidrar det også til lavere terskel for å ta en prat som kan være nyttig for trivsel og mestring i hverdagen.

Bry-seg-om aksjonen 2017-2018
Årets mottaker er Ringerike og Hole Røde Kors – med fokus på Barnas Røde Kors (BARK) og Leksehjelpen.

I BARK legges det til rette for moro, mangfold og gode mestringsopplevelser. Barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. De fleste aktivitetene skjer utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.

På leksehjelpen møter barna frivillige leksehjelpere med fagkunnskap og erfaring. Leksehjelpen skjer i et trygt miljø der leksehjelperne legger til rette for at barna skal oppleve mestring og motivasjon. I tillegg er leksehjelpen også et sosialt sted der barn og unge møtes og bli kjent med hverandre.

Bry-seg-om aksjonen 2016-2017

bso16-17Årets mottaker er Hønefoss Basketballklubb som har vært en viktig bidragsyter til idrettsglede og formidling av gode holdninger og verdier, helt siden klubben ble stiftet på Ringerike for 30 år siden.

I jubileumsåret er aktiviteten fortsatt stor. 100 aktive spillere har ukentlige treninger og kamper, og 75 prosent av disse er barn og unge.Klubben har aldersbestemte lag både for gutter og jenter, der den yngste gruppa deltar i det nye konseptet «Easy Basket Challenge» (2.-4.kl)

I disse dager jobbes det også med et prosjekt på Livbanen i Hønefoss, der det etter planen vil bli bygget en utendørs bane for Street Basket til våren. Det er snakk om et nærmiljøanlegg med andre aktivitetsmuligheter
i tillegg som vil komme hele byen til gode, og som bidrar til økt aktivitet og liv i sentrum.

Bry-seg-om aksjonen 2015-2016

RTKI år er det Ringerike Tae Kwon Do Klubb som er aksjonsmottaker. Etter 30 års virksomhet på Ringerike får nå klubben mulighet til å etablere sitt eget treningssenter – i Brufoten ved Nordre Torv i Hønefoss.

Klubben har i dag mer enn 120 aktive utøvere, der 75 % er barn og unge. Det er organiserte treninger tre dager i uken, fordelt på to ulike barnepartier og én treningsgruppe for ungdom/voksne.

Med nytt treningssenter på plass vil klubben få mulighet til å øke kapasiteten. De får større arealer og kan bruke lokalene hver dag gjennom hele uka. I tillegg vil det bety mye for utviklingen av klubbmiljøet. Her vil medlemmene få en sosial møteplass også utenom de organiserte treningstidene.

Bry-seg-om aksjonen 2014-2015

Brysegom2014FFU-laget til Hønefoss ballklubb er mottaker av årets Bry-seg-om-aksjon. FFU (Fotball For Utviklingshemmede) har blitt et positivt tilskudd i HBK-familien, og er en viktig arena for fysisk aktivitet, sosialt samvær og fellesskap.

Siden etableringen i april 2013 har laget opplevd stor vekst og interesse, og den ukentlige torsdagstreningen samler i dag opp imot 30 spillere. FFU er en positiv fritidsarena for deltakerne – som bidrar til økt livskvalitet og ikke minst store doser med ekte idrettsglede. Bry-seg-om-aksjonen utfordrer både næringsliv og privatpersoner til la seg engasjere, både gjennom å gi et gavebeløp eller på andre måter bidra til videreutviklingen av FFU-tilbudet til Hønefoss BK.

Bry-seg-om aksjonen 2013-2014

Brysegom2013Bry-seg-om-aksjon 2013-2014 satte fokus på den nyetablerte ungdomsklubben ”High Five” i Hole som ble offisielt åpnet i oktober. Ungdomsklubben holder til på Kjellerberget, der de har samlokalisering med bl.a. Idrettsakademiet, og i løpet av vinteren også Kulturskolen i Hole. Stiftelsen Positiv Oppvekst ønsket med årets Bry-seg-om-aksjon å sette fokus på viktigheten av trygge og rusfrie arenaer, der ungdom både kan treffe venner og utfolde seg i meningsfylte aktiviteter.

 

Bry-seg-om aksjonen 2012-2013

LekeplassbildeDet nye lekeapparat på Søndre Torv ble offisielt åpnet 12. juni. Årets Bry-seg-om-aksjon har satt fokus på dette prosjektet som har vært koordinert av Ringerike Utvikling og Ringerike Næringsforum. Utgivelsen av vår aksjonsavis i desember bidro til publisitet og drahjelp i arbeidet deres med å skaffe finansieringsmidler til lekeapparatene. Mange aktører har vært med og bidratt, ikke minst har de lokale sparebankene gitt betydelige pengegaver.

 

Tidligere aksjoner
2011-2012 Natteravnene
2010-2011 Positiv Oppvekst 10 år
2009-2010 Fargerik Idrett
2008-2009 Freezone – ungdomsklubb og kafé
2007-2008 Frelsesarméens julegryte
2006-2007 Musikalprosjektet «Bucuresti»
2005-2006 Ringerike Kultursenter
2004-2005 Fontenehuset